English Deutsch
 • Przechowalnia 0
 • Kontakt
  Email: lovelytutushop@gmail.com

  Email: lovelytutu@lovelytutu.pl

  Telefon  733 447 745

   Facebook Messenger

   Regulamin

   REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOVELY TUTU Z DNIA 23.08.2016 R. 

   ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
   § 1. 
   1. Sklep internetowym LOVELY TUTU (dalej „Sklep” ) dostępny jest pod adresem strony internetowej www.lovelytutu.pl i należy do Piotra Piech prowadzącego działalność́ gospodarczą pod firmą 


   Lovelytutu
   ul. Jana Matejki9
   42-610 Miasteczko Śląskie 
   NIP: 645-231-95-71 
   Regon: 360559760 
   lovelytutu@lovelytutu.pl

   2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny odzieżą̨ (dalej „Odzież”), z wykorzystaniem środków komunikowania się̨ na odległość́.
   3. Odzież̇ może być również przygotowana na indywidualne zamówienie Klienta.
   4. Ilość́ i rodzaj Odzieży oferowana w Sklepie są̨ zmienne i podlega stałej aktualizacji. 
   5. Sklep zobowiązuje się̨ do dostarczenia Klientowi Odzieży bez wad. 
   6. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest na terytorium unii europejskiej. 
   7. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
   8. Prezentowana na stronie Sklepu Odzież̇ stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego). 
   9. Wszystkie ceny Odzieży zamieszczone w Sklepie podawane są̨ w złotych polskich, euro oraz dolarach.
   10. Sprzedający prowadzi działalność na zasadzie zwolnienia z VAT.
   11. Sprzedający wystawia faktury bez naliczenia VATu.

   ROZDZIAŁ II – DEFINICJE 
   § 2. 
   Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć́ następująco: 
   1. Sklep – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się̨ stroną internetową www.lovelytutu.pl w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość́, 
   2. Klient – oznacza osobę̨ fizyczną posiadającą pełną zdolność́ do czynności prawnych (dalej „Konsument”), a także osobę̨ prawną i jednostkę̨ organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność́ prawną (dalej „ Przedsiębiorca” ), korzystającą ze Sklepu, 
   3. Odzież̇ – oznacza rzeczy ruchome będące wszelkiego rodzaju odzieżą̨ damską i męską, wyprodukowaną przez Sprzedawcę̨ w tym przygotowywaną na indywidualne zamówienie Klienta, obejmującą również̇ dodatki (np. torebki, biżuterię) oraz obuwie, objęte przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, 
   4. Koszyk – elektroniczny koszyk w którym Klient ma możliwość́ przechowywania wybranej Odzieży do momentu złożenia Zamówienia i dokonania płatności. 
   5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 


   ROZDZIAŁ III – WYMAGANIA TECHNICZNE 
   § 3. 
   Do korzystania ze Sklepu, konieczne jest posiadanie oprogramowania, w szczególności: 
   1. przeglądarki internetowej typu MozilaFirefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, 
   2. minimalnej rozdzielczości ekranu monitora 1024x768 pikseli, 
   3. połączenia z siecią̨ Internet, 
   4. aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, 
   5. włączonej obsługi JavaScript oraz plików Cookies. 
   § 4. 
   Klient poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, że: 
   1. zapoznał się̨ i zaakceptował treść́ niniejszego Regulaminu; 
   2. zapoznał się̨ i zaakceptował treść́ Polityki Ochrony Prywatności; 
   3. wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu oraz pod formularzem zamówienia, 
   § 5. 
   Sklep jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę̨. 


   ROZDZIAŁ IV ¬ PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 
   §6. 
   Umowa sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności. 
   §7. 
   1. Klient może składać́ Zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka a następnie finalizując jego zawartość 
   2. Sklep przyjmuje Zamówienia przez całą dobę̨ 7 dni w tygodniu. 
   3. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będą̨ realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. 
   4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on od Sprzedawcy wiadomość́ email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dot. sposobu płatności 
   §8. 
   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem. 
   2. Zamówienie nieopłacone w terminie 3 dni od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą. 
   3. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed dokonaniem płatności. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, drogą telefoniczną oraz mailową. 
   §9. 
   1. Aktualne sposoby płatności są określone w niniejszym Regulaminie oraz podczas składania Zamówienia. 
   2. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności: 

   a) zwykły przelew (wpłata na konto) 
   Zwykły przelew należy wykonać na numer rachunku: ING 28 1050 1386 1000 0092 0585 0861 

   b)  PayPal

   ROZDZIAŁ V DOSTAWA ODZIEŻY 
   §10. 
   1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia Odzieży z pośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia. 
   2. Termin realizacji Zamówienia w Sklepie, jest dostępny w opisie wybranej Odzieży oraz w trakcie składania Zamówienia. Termin ten jest podany w dniach roboczych. 
   3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia z Klientem indywidualnie terminu realizacji Zamówienia. 
   4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Zamówienia, o czym każdorazowo poinformuje Klienta. 
   5. Opłata za dostawę Odzieży jest dostępna w trakcie składania Zamówienia, w Sklepie oraz niniejszym Regulaminie. 
   6. Klient może skorzystać z dostępnych form dostawy: 
   a) odbiór osobisty po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu odbioru, 
   b) paczka priorytetowa Poczty Polskiej, 
   7. Przewidywany termin dostarczenia do Klienta zamówionej Odzieży za pośrednictwem: 
   a) Poczty Polskiej (przesyłka krajowa) wynosi 7-10 dni robocze, 

   §11. 
   1. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionej i opłaconej Odzieży, Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Klientem może: 
   1. przesłać ponownie Odzież 
   2. dokonać zwrotu Klientowi kosztów zamówionej Odzieży po uprzednim potrąceniu kosztów odesłania przesyłki do Sprzedającego odpowiednio w wysokości określonej w § 13 ust. 2. 
   2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej, Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych kosztów na które składają się koszt odesłania Odzieży do Sprzedającego w wyniku nie odebrania jej przez Klienta oraz koszt ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem podanym w § 12 ust. 2. 

   §12. 
   1. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia Odzieży w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji. 
   2. Koszty dostawy Odzieży: 
   1. odbiór osobisty – 0 zł, 
   2. Poczta Polska (przesyłka krajowa) – zgodnie z ceną podaną dla danego produktu 
   3. Ilości zamówionych sztuk Odzieży ma wpływ na koszt dostawy 
   4. W przypadku wysyłki nie uwzględnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu dokonywana jest wycena indywidualna. 


   ROZDZIAŁ VI ¬ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
   §13. 
   1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Odzieży, z zastrzeżeniem ust. 2. 
   2. Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Zamówiona Odzież jest przygotowywania według indywidulanej specyfikacji Konsumenta. 
   3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym, a Odzież nie nosi oznak używania. 
   4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać Odzież na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu. 
   5. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Odzieży oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej wybranej formy dostawy Odzieży do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane. 
   6. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki Odzieży, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracaną Odzież, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę. 
   Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając pocztą elektroniczną na adres e¬mail: lovelytutu@lovelytutu.pl
   7. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”. 
   8. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta. 


   ROZDZIAŁ VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
   §14. 
   Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. 
   §15. 
   1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e¬mail: lovelytutu@lovelytutu.pl 
   2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”. 
   3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Odzieży z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ). 
   4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z Odzieżą. 
   5. Reklamowaną Odzież należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adreskorespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu. 
   6. Jeżeli Odzież ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Odzież wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 
   7. Ograniczenie wskazane w ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli Odzież była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Odzieży na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady. 
   8. Konsument może żądać usunięcia wady Odzieży na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Odzieży do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
   9. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca. 
   10. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument. 
   11. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Odzieży z umową sprzedaży przez okres 12 miesięcy od dnia jej otrzymania. 
   §16. 
   W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 


   ROZDZIAŁ VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
   §17. 

   Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:
   ● administratorem Twoich danych osobowych firma ADF Piech Piotr ul. Działkowa 2 42-610 Miasteczko Śląskie mail lovelytutu@lovelytutu.pl
   ● podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między umowy sprzedaży towarów przez sklep www.lovelytutu.pl
   ● będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy sprzedaży produktów możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach.
   ● Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w ADF Piech Piotr nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,
   ● Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie elektronicznej.
   ● dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
   ● masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
   ● w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
   ● podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.


   ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
   § 18. 
   1. Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacją umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego. 
   2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
   3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Konsumenta. 
   4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
   §19. 
   1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy 
   2. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu było lub mogło stać się nieważne, ważność całego Regulaminu pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Usługodawca zastąpi nieważne postanowienie Regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia. 
   3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. 
   4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie wraz z informacją o ich dokonaniu. 
   §20. 
   1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej. 
   2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie.

   Sklep internetowy lovelytutu.pl zajmuje się sprzedażą odzieży damskiej. W swojej ofercie posiadamy spódnice damskie, spódniczki pettiskirt oraz spódniczki tiulowe. Markowe spódnice sklep internetowy, to wasz sklep tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. W promocyjnych cenach oferujemy dresy dla dziewczynek, tutu, oraz bluzy z kapturem. Na prezent polecamy zestawy mama i córka a eleganckie sukienki dla dziewczynek zadowolą gust nie jednego klienta. Jeżeli poszukujesz sukienki sklep internetowy, to dobrze trafiłeś, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
   Wyświetl ten post na Instagramie.

   Spódniczki do zadań specjalnych :) #jestemmama #jakaMatkaTakaCórka #jestemwciąży #jestemwciazy #jestembojestes #j #ootdpl #odziez #fashionstyle #fashionbaby #fashionworld #family #fashionista #fotografia #fashion #kochamnadzycie #kocham #love #lovelytutu www.lovelytutu.pl

   Post udostępniony przez Lovely TuTu (@lovelytutushop)